เซลามัต เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์

" เราเชื่อว่า ความสำเร็จขององค์กรมาจากศักยภาพของบุคลากร หากองค์กรชัดเจนในเป้าหมายและพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้สอดคล้องตามทิศทางขององค์กร จะทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ยั่งยืนและเป็นองค์กรที่น่าอยู่ " 

ให้บริการเช่าสถานที่ สำหรับจัดประชุม เสวนา สังสรรค์ งานเลี้ยง

และยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร (OD & HR Consulting)

 
บริการของเรา

เซลามัต โฮม

เป็นบ้านสไตล์มลายูประยุกต์ เหมาะสำหรับจัดงานเลี้ยงสังสรค์ หรือจะจัดงานประชุมสัมมนา เจรจาธุรกิจ เซลามัต โฮม คือทางเลือกใหม่สำหรับคุณทั้งพี่น้องชาวปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง เซลามัต โฮม จัดสรรพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนและมีห้องโถงโล่งกว้าง ด้วยบรรยากาศสบายๆ อบอุ่นเป็นกันเอง สวนสวย ร่มรื่น บรรยากาศดี มีที่จอดรถสะดวกสบาย

View More

OD & HR Consulting

การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

  • ORGANIZATION DEVELOPMENT
  • HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
  • HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
  • OD & HR TOOLS

View More

Co-working space

ป็นบ้านสไตล์มลายูประยุกต์ จัดสรรพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนและมีห้องโถงโล่งกว้าง มีห้องประชุมเล็ก ใหญ่ให้เลือกใช้เพื่อความเหมาะสมกับงานของคุณ พร้อมด้วยบรรยากาศสบายๆ อบอุ่นเป็นกันเอง สวนสวย ร่มรื่น บรรยากาศดี มีที่จอดรถสะดวกสบาย

View More


​​Office

งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

• จัดฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงานหรือเลือกจากหลักสูตรมาตรฐานของบริษัทฯ และปรับให้เหมาะสมกับหน่วยงาน
• การพัฒนาพนักงานรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อย
• โปรแกรมการพัฒนาหัวหน้างาน
• โปรแกรมการพัฒนาทักษะการบริการ• การพัฒนาบุคลิกภาพ
• การพัฒนาทักษะการนำเสนอและการเป็นวิทยากร
• การประเมินความถนัดทางความคิดและพฤติกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพจากจุดแข็งหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

โดยผู้เชี่ยวชาญตามหลักสูตร

Project Image

หลักสูตรพัฒนาทักษะในการนำเสนอ

Presentation Skills

การนำเสนอเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกอาชีพ การนำเสนออย่างมีทักษะซึ่งสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ การนำเสนอที่ดีมีประสิทธิภาพ คือการสื่อสารข้อมูล สาระสำคัญและความรู้สึกไปยังผู้ฟัง ทำให้ผู้ฟังเกิดการรับรู้ เข้าใจและยอมรับด้วยทัศนคติที่ดี

View More

Project Image

หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน/ ผู้นำทีม

Team Leadership Development Program

"ผู้นำที่ดีต้องบริหารจัดการตนเองได้ดีก่อนจึงจะสามารถเป็นแบบอย่างผู้นำที่ดีและบริหารจัดการทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

View More

Project Image

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

Train the Trainer

การเป็นวิทยากรที่มีความเป็นมืออาชีพเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนจะสามารถนำสิ่งที่รับฟังไปใช้ได้หรือไม่ จะคุ้มค่าคุ้มเวลาของผู้เรียนหรือไม่ วิทยากรเป็นส่วนสำคัญมาก

View More

Project Image

หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริการที่เป็นเลิศ

Service Excellence

การบริการที่เป็นเลิศจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย หัวใจของการบริการที่เป็นเลิศอยู่ที่ระบบการบริการและความเต็มใจในการให้บริการของบุคลากร การให้ความรู้ เติมความเข้าใจในงานบริการและฝึกทักษะที่จำเป็นให้แก่บุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

.

View More 

Project Image

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ

Personality Development Program

“บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” 
บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน 
บุคลิกภาพสามารถพัฒนาได้หากเรียนรู้อย่างเข้าใจและตั้งใจที่จะพัฒนา

View More

Project Image

หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารผลงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Performance Management & Evaluation
เป้าหมายในการทำงานคือผลงาน ผลงานจะดีเพียงใดขึ้นอยู่กับการบริหารผลงานขององค์กร ดังนั้น ผู้บริหารและหัวหน้างานจำเป็นต้องเข้าใจหลักการและกระบวนการในการบริหารผลงาน เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทำงานด้วยความตั้งใจ เต็มใจและทุ่มเทให้ได้ผลงานที่เป็นเลิศ

View More

Project Image

ความถนัดทางความคิดและคุณลักษณะของพฤติกรรม

Emergenetics Profile
Emergenetics 
เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งบอกความถนัดของแต่ละคน ช่วยให้รู้จักจุดแข็งของตัวเอง รู้ความถนัดทางความคิดและพฤติกรรมหลัก ซึ่งจะทำให้เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น สามารถติดต่อกับผู้คนต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น สามารถปรับใช้ความถนัดให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในการดำเนินชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และการทำงาน เพื่อประสิทธิผลที่ดีขึ้น

View More